Budowa obwodnicy jest inwestycją o znaczeniu regionalnym, której głównym celem jest:

Odciążenie istniejącego układu komunikacyjnego miasta Wałbrzycha w kierunku północ – południe
Zmniejszenie uciążliwości akustycznej i zanieczyszczeń w rejonie zabudowy mieszkaniowej i wzdłuż aktualnego przebiegu drogi krajowej
Odciążenie centrów miast Wałbrzycha i Szczawna – Zdroju od ruchu pojazdów a w szczególności od tranzytu
Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z dróg
Usprawnienie połączenia komunikacyjnego z ważnymi celami podróży mieszkańców (zakłady pracy, szkoły, obiekty użyteczności publicznej itp.)
Oszczędność czasu podróży

Zakres zadania obejmuje budowę m. in.:

Budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha o długości ok. 5,9 km i przekroju dwujezdniowym
2 pasy ruchu
Budowę 2 węzłów drogowych: „Żeromskiego” i „Reja”
Budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi w tym:
3 wiaduktów
kładki i przejścia podziemnego dla pieszych
Budowę dróg dojazdowych
Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego obwodnicy i pozostałych dróg, w tym:
rowów przydrożnych
osadników i separatorów
zbiorników retencyjnych
Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym m. in. Pasów zieleni izolacyjnej i ekranów akustycznych,
Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej:
urządzeń teletechnicznych i energetycznych
sieci wodociągowych
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
sieci gazowych
urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych
urządzeń kolejowych
Budowę oświetlenia drogowego
Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z inwestycją
Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi w niezbędnym zakresie
Wykonanie nasadzeń zieleni

Parametry techniczne

Klasa drogi G
Kategoria ruchu KR 5
Prędkość miarodajna 70 km/h
Szerokość jezdni 2 x 7.5 m
Szerokość pasa ruchu 3.5 m
Szerokość opaski zewnętrznej 0.50 m
Szerokość pasa dzielącego 3.0m ÷9.0m