Historia budowy

11.04.2012

Uzyskanie Decyzji nr 5/12 zezwalającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (decyzja stała się ostateczna z dniem 09.06.2012 r.)

28.08.2017

Podpisanie porozumienia (umowy powierniczej) w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” pomiędzy GDDKiA a Gminą Wałbrzych reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wałbrzycha

31.08.2018

Ogłoszenie przetargu na Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. "Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35"

27.03.2019

Podpisanie umowy z Nadzorem Inwestorskim

12.10.2015

Podpisanie porozumienia pomiędzy GDDKiA a Gminą Wałbrzych reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wałbrzycha w sprawie podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji zadania: „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35, od km 2+350 do km 8 +250”

13.06.2018

Ogłoszenie przetargu na Wykonawcę zadania pn. "Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35"

14.09.2018

Otwarcie ofert

04.04.2019

Podpisanie umowy z wykonawcą zadania - z firmą Budimex S.A